کفی طبی کلارک

کفی طبی کلارک

کفی با رویه  چرم و  زیره پی . یو

مناسب برای کفش های کوهستانی/پوتین و طرح کلارک